دهم فصل 1

چند مورد، جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «شناخت ………… در افزایش تولیدات گیاهان زراعی موثر است.»
الف- ژن های گیاهان خودرو
ب- اجتماعات پیچیده ی میکروبی موجود در خاک
ج- تعالیم های سودمند و زیانمند عوامل محیطی و گیاهان
د- بیش تر گیاهان

۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۵

چند مورد، جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «شناخت ………… در افزایش تولیدات گیاهان زراعی موثر است.» الف- ژن های گیاهان خودرو ب- […]
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۴

– چند مورد، جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «با ………. می توان به کمک ………. بر تولیدات گیاهان زراعی تاثیر گذاشت.» الف- […]
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۳

………… از عوامل تخریب دریاچه ی اورمیه به حساب نمی آید.
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۲۴۴۴

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «جانداران تراژن ………. .» الف- قطعا پرسلولی اند. ب- حاوی ژن های جدیدی از گونه های […]
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۱

به کمک فناوری های نوین در زیست شناسی نمی توان …………. .
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۱۰

– چند مورد، جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «امروزه با کمک فناوری های جدید می توان …………. .» الف) مولکول هایی مانند […]
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۹

– …………. مستقیما نیازمند دستیابی به توانایی در زمینه ……… نمی باشد.
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۸

چند مورد از روش ها و توانایی های زیر از قدم رواج داشته و جدید نیست؟ الف- رنگ آمیزی سلول و مشاهده ی اجزای درون آن […]
۰۸ مهر ۱۳۹۸

۷

– امروزه همه ی موارد زیر به جز گزینه ی ………….. موجب ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است و در حوزه ی ؟؟؟ زیستی بررسی […]
ثبت نام
tristique pulvinar commodo diam sem, neque. Donec nunc