ازمون تابع و قرابت

اگر ایکس برابر با یک نباشد
گام ۱۰۰ 10 300x24 Image of 10 300x24

۰۴ مهر ۱۳۹۸

اگر ایکس برابر با یک نباشد
۰۴ مهر ۱۳۹۸

تابع

نمودار با ضابطه زیر از کدام نواحی مختصاتی میگذرد؟
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۸

مختصات نقطه ماکزیمم یا می نیمم تابع زیر کدام است ؟
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۷

شکل مقابل نمودار کدوم تابع است؟
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۶

برای این که معادله در شکل یک تابع باشد حرفmرا مشخص کنید
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۴

۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۳

شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع زیر است رابیابیدa
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۲

دوره تناوب تابع در شکل کدام است؟
۰۴ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱

برد تابع با معادله در شکل کدام است؟
ثبت نام
neque. lectus Curabitur sit Aenean Praesent pulvinar