1
visibility

برای شروع از صفر و برنامه ریزی ان داوطلبین پشت کنکوری از چه درسی شروع کنند بهتر است ؟

 • 1

  زیست شناسی

 • 2

  فیزیک

 • 3

  دروس عمومی 

 • 4

  درس اختصاصی قوی تر 

برای شروع از صفر و برنامه ریزی ان داوطلبین پشت کنکوری از چه درسی شروع کنند بهتر است ؟