1

خلاصه نویسی های عقب افتاده را در بازه دی ماه جبران کنیم ؟

  • 1

    بیخیال خلاصه نویسی مباحث قبلی شده و انجام نمیدهیم 

  • 2

    دی ماه بهترین زمان برای تکمیل خلاصه نویسی ها است