1

پر بازده ترین تایم مطالعاتیدر روز مربو به چه ساعاتی است؟

  • 1

    بعد از پیاده روی روزانه

  • 2

    بعد از نهار و یا شام 

  • 3

    صبح زود و قبل از ساعت ۷:۳۰