1

رفتن به ازمون ازمایشی برای موفقیت؟

  • 1

    اجباریست

  • 2

    اجباری نبوده ولی تاثیر شایانی در موفقیت دارد